FAALİYET ALANLARIMIZ

Yeryüzü kalkınma kooperatifi, artan sosyal sorunlar ve sosyal dışlanma karşısında sosyal içerme, toplumsal kalkınma ve güçlenmeyi hedefleyen faaliyetler yürütmektedir. Kooperatifimiz bu kapsamda, bilimsel araştırma ve geliştirme, politika üretme ve etki değerlendirme, kapasite geliştirme faaliyetlerini, aşağıda sıralanan öncelikli alanlarda planlamakta ve gerçekleştirmektedir:  

  • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları 
  • Kadına yönelik şiddetle mücadele
  • Kent çalışmaları
  • Toplumsal hareketlilik
  • Toplumsal kalkınma
  • Yoksullukla mücadele
  • Göç çalışmaları
  • Gençlik ve çocuk refahı  
  • Bakım hizmetleri ve bakım ilişkileri 

Kooperatifimiz, baskı ve ayrımcılığın ortadan kaldırılabilmesi amacıyla, dezavantajlı kılınmış tüm grupların (yoksul, çocuk, genç, engelli, farklı etnik ya da cinsel kimlikten gruplar, şiddete maruz kalanlar) spesifik ihtiyaçlarını insan hakları çerçevesinde analiz edecek, yaşanan sorunların ortadan kaldırılmasında insanların bilgi, deneyim ve becerilerini kullanmaları konusunda onları cesaretlendirecek faaliyetleri yürütmeyi hedeflemektedir. Kooperatifimiz bu doğrultuda, sorunların çözümü ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik seçeneklerin ortaya çıkartılmasında, öznelerin tam katılımlarını sağlayabilecek nitelikli ve yenilikçi araştırmalar ve projeler hazırlamayı, yürütmeyi ve yayınlamayı öncelemektedir. 

Kooperatifimiz bilinç yükseltme ve farkındalık eğitimleri ile danışmanlık hizmetleri planlamakta ve yürütmektedir. Bilinç yükseltme ve farkındalık eğitimlerinde, eğitimin sunulduğu öznelerin sahip olduğu bilgi, beceri ve deneyimin görünür kılındığı, hakların korunmasına ve hak ihlallerinin önlemesine yönelik birlikte çalışmanın başarıldığı modüller geliştirilmektedir. 

Kooperatifimiz, tanımlanan sorun alanlarında çalışacak gönüllülerin bilgi ve deneyim aktarımı ile alanda çalışmaya yönelik diğer spesifik ihtiyaçlarını karşılayacak tematik atölyeleri, proje üretim atölyelerini, söyleşileri, yayınları, proje döngüsü eğitimlerini düzenlemektedir. Bu kapsamda insani hizmet alanında çalışan meslek gruplarının ikincil travmalar karsısında kendine yardım ve iyileşme becerilerini geliştirme konusunda hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması da kooperatifimizin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.

Kooperatifimiz, faaliyetleri kapsamında planladığı ve yürüttüğü tüm araştırma ve inceleme çalışmalarında; yeni bilgiler ortaya koymak kadar, araştırmaya dahil olan öznelerin faydasını gözetmeyi ve insan haklarının savunusu için katkı sağlamayı ilke edinmiştir. Bu kapsamda yurt içi, yurt dışı, resmi, özel kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerle her türlü̈ bağlantıları kurarak ve işbirliği içinde çalışarak dışlanan, güçsüz ve dezavantajlı kılınan kişi ve grupların haklarının korunmasına, hak ihlallerinin doğasının ve kapsamının belirlenmesine yönelik gerek tanımlama ve tespit gerekse eyleme yönelik faaliyetleri hayata geçirmektedir. 

Kooperatifimiz, çalıştığı alanlarda yerel,  ulusal ve uluslararası çalışma ağlarına katılmakta ve ilkeleriyle örtüşen deneyim paylaşımı çalışmaları, birlikte güçlenme ve dayanışma ağları kurmaktadır. Bu kapsamda düzenlediği sempozyum, konferans, panel ve çalıştaylarla, üzerine çalıştığı sorun alanlarının tüm boyutlarıyla görünür kılınması ve olası çözümler için toplumun tüm kesimlerinin katılımının sağlanmasını hedeflemektedir.