İLKE VE DEĞERLERİMİZ

Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi olarak biz, toplumsal sorunların çözümünde eleştirel bir bakış açısını benimseyerek sosyal içerme, toplumsal cinsiyet eşitliği, kültürlerarası çalışmalar ve ayrımcılık konularına ilişkin nitelikli ve yenilikçi araştırma, inceleme ve projeler yürütmeyi, eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmayı, var olan sosyal politika ve hizmetleri değerlendirmeyi, insan hakları odağında geliştirmeyi ve desteklemeyi amaçlıyoruz. 

Kooperatifimiz, evrensel insan hakları temelinden ve her bir kişi, grup ve topluluğun farklılaşan özellik ve ihtiyaçları olduğu kabulünden yola çıkarak çalışmalarını yürüten kar amacı gütmeyen bir sosyal örgütlenmedir.

Eşitlikçiyiz ve ayrımcılık karşıtıyız

Cinsiyet kimliğine, cinsel yönelimine, toplumsal cinsiyetine, yaşına, ırkına, etnik kökenine, diline, dini inanışına, politik ve felsefi görüşüne, engel durumuna, vatandaşlık statüsüne ve sınıfsal konumlarına göre ayırt etmeksizin, insanların eşit olduğunu kabul ediyoruz. Dolayısıyla, bu farklılıkların güç ilişkileri çerçevesinde baskı ve yapısal eşitsizlik ürettiğinin farkında olarak; statükocu olmayan, insan haklarını temel alan ve farklılaşan ihtiyaçları gözeten bir eşitlik anlayışını benimsiyoruz.

Eşitlikçiliği, ulusal ve uluslararası sözleşmelere ve yasal düzenlemelere bağlı kalmak, kooperatif ortakları, gönüllüler ve çalıştığımız farklı taraflar arasında ayrım yapmamak olarak kabul ediyoruz. Bunun için ayrımcılıktan kaçınma ve eşitliğin sağlanması yönünde özel önlemler almayı önemsiyoruz. Ayrımcılık karşıtlığıyla kendimizi, birey veya grupları farklı özellikleri nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak karşılaşabilecekleri her türlü olumsuz muamelenin karşısında konumlandırıyoruz.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini önceliyoruz

Kadınlığın ve erkekliğin her toplumun kendi tarihsel koşulları ve toplumsal güç ilişkileri içerisinde belirlendiğini kabul ediyoruz. LGBTİ+’leri de içerecek şekilde eşitsizliklerle ve ayrımcı pratiklerle mücadelemizde değişimi inşa edebileceğimiz bir perspektif olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini önceliyoruz. Bu nedenle her türlü sosyal sorunu ele alırken ve bu sorunların çözümü için eylemde bulunurken toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı hedefleyen bir perspektiften yola çıkmayı önemsiyoruz.

Birlikte güçlenmeyi benimsiyoruz

Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi olarak, kişisel/psikolojik, söylemsel/kültürel ve toplumsal alanlarda, temas halinde bulunduğumuz tüm kişi, grup, topluluk, kamu/özel kurum ve kuruluşlar ile birlikte güçlenmeyi önemsiyor ve benimsiyoruz. Bu çerçevede dayanışmacı, örgütlenmeyi destekleyen ve işbirliğine dayalı ilişkiler geliştirmek istiyoruz. Her türlü kişisel, sosyal, kültürel ve ekonomik güçlenme için birliktelikler oluşturmayı ve sürdürmeyi hedefliyoruz. 

Katılımcılığı önemsiyoruz

Temas halinde bulunduğumuz tüm kişi, grup, topluluk, kamu/özel kurum ve kuruluşlar ile karşılıklı bilgi paylaşımını, çift yönlü iletişim kanallarını açık tutmayı önceliyor ve bu grupların karar alma süreçlerine aktif katılımını hedefliyoruz. Bu konularda etkin katılımın sağlanması için yeni yöntemlerin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için çalışıyoruz.

Kurduğumuz ortaklık ve işbirliklerinde, tüm tarafların özgür bir biçimde düşüncelerini ifade edebileceği ve ortak insani değerler çerçevesinde bir araya gelebileceği bir ortam sağlamayı amaçlıyoruz.

Özenli olmayı önemsiyoruz

Kooperatifimiz ortaklarının, çalışanlarının, gönüllülerinin, danışmanlarının ve ilişkilendiği tüm tarafların kendi potansiyellerini gerçekleştirebildiği, ihtiyaçlarını karşılayabildiği, her türlü emeklerinin görünür olduğu ve karşılığını alabildikleri koşulların oluşturulması ve sürdürülmesi için ortak sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz.

Şeffaflığı benimsiyoruz

Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi olarak, kurduğumuz ortaklık ve işbirliklerinde aldığımız kararları, ortaklık ilkelerimizi, geleceğe yönelik planlarımızı, süreç yönetimi ve mali konularda anlaşmaya varılarak düzenlenen belgeleri periyodik olarak kamuoyu ile paylaşmayı planlıyoruz.

Şiddetsizlik kültürünü benimsiyoruz

Şiddetin kaynağı kim ve ne olursa olsun her türlü şiddete (fiziksel, ekonomik, cinsel, psikolojik, kültürel, dijital ve sembolik şiddet, vb.) karşıyız. Kurduğumuz ortaklıklar ve işbirliklerinde şiddet aracılığıyla herhangi bir baskı ve güç ilişkisi kurulmasını kabul etmediğimiz gibi kendi yapı/işleyişimizde ve ortaklık ilişkilerimizde ortaya çıkan her türlü çatışmanın çözümü için şiddetsiz iletişim ilkesi çerçevesinde hareket etmeyi taahhüt ediyoruz.

Her türlü nefret söylemine karşıyız. Cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet, yaş, ırk, etnik köken, dil, dini inanış, politik ve felsefi görüş, engel durumu, vatandaşlık statüsü, sınıfsal konum, vb. nedenlerden herhangi birisiyle ilgili olarak bir kişinin/grubun/topluluğun onurunu zedeleyen, düşmanca, aşağılayıcı, küçük düşürücü bir dil kullanan ve eylemlerde bulunan hiçbir kişi, grup, topluluk, kamu/özel kurum ve kuruluş ile çalışmıyoruz.

Yaratıcı bakış açısını önemsiyoruz

Farklı disiplinlerin teorik ve pratik bilgi birikiminden, yöntem, yaklaşım ve uygulamalarından beslenerek toplumsal sorunların çözümüne yönelik yeni ve özgün politika önerileri geliştirmeyi, uygulamayı ve değerlendirmeyi hedefliyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalarda sanatın sahip olduğu yaratıcı, ilerici ve dönüştürücü bakış açısını önemsiyoruz. 

Ekolojik duyarlılığı önemsiyoruz

Ekolojik sorunların sosyal sorunlarla bütün olarak ele alınması gerekliliğinden yola çıkıyor ve sosyal kalkınmanın insanı doğadaki tüm canlılarla karşılıklı ilişki içerisinde görebilmekle mümkün olduğunu düşünüyoruz.  Bu çerçevede ekolojik duyarlılığı, yeryüzündeki tüm canlılar (bitki ve hayvan) için genişletilmiş bir zararsızlık ilkesi üzerine inşa ediyoruz ve gerçekleştirdiğimiz tüm eylemleri bu çerçevede süzgeçten geçirmeyi hedefliyoruz.  

 

Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi olarak yaptığımız çalışmalarda hiçbir kişi, grup, topluluk, kamu/özel kurum ve kuruluş, sivil toplum örgütü ve siyasi partinin görüş, düşünce, ideolojisinden yola çıkarak hareket etmiyoruz.